Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Provozní řád školní jídelny U Tenisu 4. Školní jídelna slouží ke stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců školy a ŠJ a bývalých pracovníků školství. V případě volné kapacity i cizím strávníkům. 

Strávníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování a kulturního stolování. Budou se řídit níže uvedenými pokyny:

1) Úřední hodiny pro styk se strávníky 7,00 - 8,00 hod. 11,30 – 14,00 hod.

2) Výdej obědů v době vyučování pro žáky 11,45 - 13,50 hodin

Výdej obědů pro cizí strávníky 11,20 - 11,45 hodin

Výdej obědů pro nemocné strávníky 11,30 - 12,30 hodin

3) Ze stravování je nutné se odhlásit nejpozději den předem (24 hodin). V případě náhlého onemocnění může být oběd odhlášen do 7,30 hod. téhož dne. Telefonické odhlášky provádíme bez záruky. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu finanční náhradu neposkytujeme.V době nepřítomnosti dítěte není možné stravu odebírat, pouze první den při náhlém onemocnění, kdy nebylo možné jídlo odhlásit ( § 122 zákon č.561/2004 Sb). Je ale možné obědy zakoupit za cenu plných nákladů a odebírat je do jídlonosičů.

4) Ke stravování je nutné se přihlásit 24 hodin předem

Stravné je hrazeno na následují měsíc vždy předem , prostřednictvím sporožirových účtů ČS, běžných účtů formou inkasa k datu 20tého každého měsíce, popř. v hotovosti v kanceláři ŠJ. Ostatní strávníci, kteří platí stravné složenkou, musí provést úhradu vždy do uvedeného data na složence.V případě pozdní úhrady je nutné donést k nahlédnutí ústřižek od zaplacené složenky nejpozději den před zahájením stravování.Bez včas zaplaceného stravného nebude oběd vydán. Cena stravného je uvedena samostatně a zpřístupněna na nástěnce.

5) Při odběru jídla musí strávník použít platnou kreditní kartu. V případě, že strávník kartu zapomene, může si v úřední hodiny vyzvednout v kanceláři ŠJ náhradní stravenku. V průběhu kalendářního měsíce lze strávníkovi vydat pouze 3 náhradní stravenky. Náhrada za ztracenou kartu se neposkytuje.

6) Žákům vstup do j& iacute;delny bez přezutí nen& iacute; dovolen.

7) Bezpečnost žáků v jídelně – pokud dojde během výdeje ke znečištění podlahy, stolů apod. musí neprodleně dozor oznámit tuto skutečnost pracovnici ŠJ, která zajistí příslušný úklid.

8) Po dobu výdeje se řídí žáci pokyny dozoru nebo vedoucí kuchařky.

  • žáci si před jídlem umyjí ruce, jedí klidně, neotálejí s jídlem,

  • neruší ostatní hlasitým hovorem, úraz se hlásí dozoru

  • mohou si vyžádat přídavek příkrmů, bez vážného důvodu nevracejí zbytky jídel

  • nevynášejí jídlo a ovoce bez vážného důvodu z jídelny

  • nevynášejí nádobí a příbory z jídelny, použité stolní nádobí odnesou na odkládací pult

  • problémy, nebo své připomínky strávník hlásí dozoru ,hlavní kuchařce nebo vedoucí ŠJ

9) V případě dotazů,připomínek, námětů a stížností se obraťte na:

Ogounová     Alena ředitelka ŠJ         Tihelková Iva     hlavní kuchařka

telefon          581 201 259

10) Příprava stravy se řídí platnými recepturami pro školní stravování a provoz ŠJ platnými směrnicemi zejména: Zákon 561/2004 Sb, Vyhláška č. 107/2005 Sb o školním stravování, Nařízení Evrop.parlamentu č.852/2004, Zákon 258/2000 Sb., Vyhláška č.137/2004 Sb.

11) Provozní řád je vyvěšen v základní škole a školní jídelně na viditelném a strávníkům přístupném místě.

V Přerově dne 01. 03. 2006.