Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky


Vážení rodiče, milí kolegové

chtěl bych Vám touto cestou všem poděkovat za trpělivost a toleranci v době omezeného provozu Školní družiny z důvodu havarijní situace v Mateřské Škole U tenisu.

Berte prosím na vědomí, že na základě doporučení Rady města Přerova nebudeme vybírat úplatu za ŠD v měsíci září v těchto odděleních :

Červená pastelka – paní vychovatelka A. Tomaníková

Žlutá pastelka – paní vychovatelka H. Kohoutová

Děkuji za pochopení

                                                                                             Mgr. Michal Pospíšil

                                                                                                    ředitel školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím statutárního města Přerova jako zřizovatele Mateřské školy Přerov, U Tenisu 2, k obnovení běžného provozu předškolního zařízení.

Dne 20. 9. 2018 byla provedena kontrola provedených prací na statickém zajištění budovy MŠ U Tenisu a statik konstatoval, že současný stav budovy umožňuje obnovení provozu mateřské školy k 24. 9. 2018.

S ohledem na tyto skutečnosti zajistí Magistrát města Přerova zpětné stěhování potřebného movitého vybavení jednotlivých tříd mateřské školy ze školních družin ZŠ Želatovská a ZŠ U Tenisu tak, aby v pondělí 24. 9. 2018 bylo obnoveno předškolní vzdělávání ve všech čtyřech třídách MŠ U Tenisu.

Současně bude ukončen náhradní provoz celkem čtyř oddělení školních družin ZŠ U Tenisu a ZŠ Želatovská v prostorách kmenových tříd základních škol.

Děkujeme všem rodičům dětí a žáků z dotčených škol za pochopení, ředitelům a pedagogickým pracovníkům za profesionální přístup a ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace.

Vedení města Přerova

 

Vážení rodiče a prarodiče,

soutěž ve sběru starého papíru na naší škole začíná dne 1.10.2018. Podrobnější informace dostanete prostřednictvím ŽK do 21.9.2018.

V případě, že dovezete starý papír do Technických služeb do data zahájení sběru, bude vám nabídnuta pouze výkupní cena a váha starého papíru nebude zařazena do soutěže.

Děkuji za pochopení.

M. Pospíšil, ředitel školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

věnujte prosím pozornost následujícím doplňujícím informacím směřujícím k dalšímu organizačnímu zajištění předškolního vzdělávání Vašich dětí ze strany statutárního města Přerova jako zřizovatele Mateřské školy Přerov, U Tenisu 2. 

Náhradní provoz mateřské školy v prostorách školních družin ZŠ Přerov, U tenisu a ZŠ Přerov, Želatovská bude pokračovat i v následujících dnech. V objektu mateřské školy nadále probíhají ve spolupráci se statikem zajišťovací práce. 

Další informace Vám poskytneme pravěpodobně 21.9.2018. 

Jednotlivá oddělení mateřské školy budou i nadále umístěna do náhradních prostor následovně : 

ZŠ Přerov, U tenisu : 

  • 1. třída SLUNÍČKA
  • 2. třída SRDÍČKA

ZŠ Přerov, Želatovská

  • 3. třída BERUŠKY
  • 4. třída MOTÝLCI

Omlouváme se za způsobené komplikace, ale bezpečnost Vašich dětí je pro nás prioritou. 

Děkujeme za pochopení. 

Vedení školy a města Přerova

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím směřujícím k organizačnímu zajištění činnosti tříd školní družiny ze strany statutárního města Přerova jako zřizovatele Základní školy Přerov, U Tenisu 4 a Základní školy Přerov, Želatovská 8.

Z aktuálního statického posouzení objektu Mateřské školy Přerov, U tenisu 2, vyplývá, že je nutné vyvrátit všechny možné pochybnosti o stabilitě podloží budovy a to zejména z důvodu dlouhodobého výrazného sucha a sesychání zeminy pod budovou mateřské školy. Z tohoto důvodu bude dne 5. 9. 2018 v odpoledních hodinách provedena odkopová sonda.

Pro zajištění maximální bezpečnosti dětí uvedené mateřské školy jsme přijali následující preventivní opatření. Po nezbytně nutnou dobu bude zajištěn náhradní provoz mateřské školy v objektech základních škol - ZŠ Přerov, U Tenisu, v prostorách dvou tříd školní družiny a ZŠ Přerov, Želatovská, rovněž v prostorách dvou tříd školní družiny.

Provoz školní družiny v rozsahu 2 tříd na každou jmenovanou základní školu bude od 6. 9. 2018 zajištěn v kmenových třídách základních škol.

S ohledem na tuto situaci si Vás dovolujeme požádat o pochopení nutnosti řešit toto mimořádné preventivní opatření z důvodu zajištění bezpečnosti dětí mateřské školy.

Ihned po vyhodnocení zjištěných skutečností statikem Vás budeme dále informovat.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ Přerov, U tenisu 4 a města Přerova

V pondělí 3. 9. 2018 v 8:00 zahájí školní rok 2018/2019 žáci 2. - 9. ročníku. Prvňáčky přivítáme v 9:00 na školním hřišti.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci hlavního vchodu do školy bude do školy umožněn vstup po dřevěném chodníku. Do budovy školy mohou žáci vstupovat již od 7:20 bočním služebním vchodem.

Prosíme žáky, aby se před vyučováním ani po skončení výuky nezdržovali před budovou školy, nevstupovali na staveniště, dodržovali zásady bezpečnosti.

Rodiče, kteří si odpoledne budou vyzvedávat děti z družiny, po příchodu do školy bočním vchodem projdou šatnami do vestibulu, kde si zazvoní na příslušné oddělení školní družiny.

 

Těšíme se na vás a doufáme, že vše společnými silami zvládneme.

                                                                          Kolektiv zaměstnanců

 

Vážení rodiče, milí prvňáčci,

těšíme se na vás v pondělí 3. září 2018 v 9:00 na školním hřišti. Bližší informace o prvním týdnu ve škole najdete zde. Vaše paní učitelky

V současné době nemáme volná místa.